Algemene Voorwaarden

Stichting Yin Yang Harmony wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen

Artikel 1. Definities
Opdrachtnemer : Stichting Yin Yang Harmony in de vorm van het bestuur (1.een Bestuurslid (2. of instructeur die cursus uitvoert).
Deelnemer : de natuurlijke persoon die feitelijk de training volgt.

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YinYang Harmony, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, workshops en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Yin Yang Harmony.

2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor YinYang Harmony.
2.2 De overeenkomst tussen Deelnemer en Yin Yang Harmony komt tot stand door ondertekening door de Deelnemer van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering door Deelnemer
3.1 De Deelnemer aan een cursus heeft het recht deelname aan, een cursus te annuleren per email aan Yin Yang Harmony.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de cursus is de Deelnemer verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de Deelnemer verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de Deelnemer verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 In geval de Deelnemer na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de Deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door Yin Yang Harmony
4.1 Yin Yang Harmony heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren of een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze Deelnemer aan Yin Yang harmony betaalde bedrag binnen 14 dagen.
4.2 Yin Yang Harmony heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.
4.3 Yin Yang harmony gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

9.0 Betaling
9.1 De betaling van een cursus dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan. Vanaf dan is Deelnemer in de cursus geplaatst.
9.3 Indien de Deelnemer binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Yin Yang harmonie gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Yin Yang harmony vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de Deelnemer bovendien Yin Yang harmony verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 100,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

9.4 Yin Yang harmony kan in verband met prijsindexering jaarlijks prijswijzigingen vaststellen.

10.0 Auteursrecht
10.1 Het auteursrecht op de door Yin Yang Harmony uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Yin Yang Harmony, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yin Yang Harmony zullen door de Deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigt.

11.0 Aansprakelijkheid
11.1 Yin Yang Harmony is nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.                                                                                                      11.3 De deelnemer vrijwaart Yin Yang Harmony en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Yin Yang Harmony een cursus uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Yin Yang Harmony (op)geleverde wordt gemaakt.

13.0 Bedenktijd
13.1 De deelnemer heeft na inschrijving van een cursus een bedenktermijn van zeven werkdagen.

14.0 Klachtenregeling
14.1 Mocht u als deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.